44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Acid Phosphatase-Prostatic


کد آزمایش

36


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

ACP-P


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

2-8 '+ACA


حمل و نقل نمونه

1ml S+20uL AA


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

سرم گیری دركمتر از 1ساعت


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1w