44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Gamma GT


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

گاما گلوتاميل ترانسفراز


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,H)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

20-25-


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1w