44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

بی کربنات (Bicarbonate)


نام های مشابه

Total co2; Bicarb; HCO3


معیار رد نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

علل عمده ی کاهش بی کربنات عبارتند از:  بیماری آدیسون  اسهال مزمن  کتواسیدوز دیابتی  اسیدوز متابولیک  بیماری کلیوی  مسمومیت با اتیلن گلیکول یا متانول  مسمومیت با سالیسیلات (آسپیرین)  مصرف بعضی دارو ها: فلودروکورتیزون، باربیتورات ها، هیدروکورتیزون، دیورتیک های موثر بر قوس هنله در کلیه و استروئید ها.