44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

فسفر Phosphorus


نام های مشابه

P; PO4; Phosphate


نوع نمونه

1. خون سیاهرگی (سرم) 2. ادرار 24 ساعته


تفسیر

با تنظیم میزان جذب فسفر از روده از یک طرف و میزان دفع فسفر از کلیه ها از طرف دیگر، سطح فسفر بدن در محدوده طبیعی حفظ می شود. به غیر از روده و کلیه ها، هورمون پاراتیروئید، کلسیم و ویتامین دی نیز در تنظیم سطح فسفر در بدن نقش دارند. علل عمده کاهش فسفر (هیپوفسفاتمی Hypophosphatemia) • سوءتغذیه یا سوء جذب • اختلال در تعادل اسیدی-قلیایی و پ هاش خون • هیپرکلسمی-افزایش کلسیم- به خصوص در نتیجه پرکاری غده پاراتیروئید • استفاده مفرط از داروهای مدر • کتواسیدوز دیابتی (پس از درمان) • کم کاری تیروئید • هیپوکالمی-پایین بودن پتاسیم- • بیماری های تاثیرگذار بر عملکرد کلیه ها • راشیتیسم (Rickets) و نرمی استخوان (Osteomalacia) به علت کمبود ویتامین دی