44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هورمون آنتی مولرین (AMH Anti-Mullerian Hormone)


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

AMH; Mullerian-inhibiting hormone; MIH; Mullerian inhibing factor; MIF; MIS


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

cc 0/5


نگهداری نمونه

3ماه فریز در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در c˚20-


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 AMH در سندرم تخمدان پولی کیستیک (PCOS). افزایش می یابد.  AMH در بعضی سرطان های تخمدان افزایش م یابد.  کاهش AMH در دوره ی درمان تومورهای تخمدان که AMH تولید می کنند، نشان دهنده ی اثر بخشی درمان است.  تست AMH در فرایند IVF کاربرد دارد. میزان AMH با احتمال موفقیت IVF ارتباط دارد.  کاهش قابل ملاحظه در سطح AMH نشان دهنده شروع یائسگی است.  سطح AMH در دختر بچه ها و پس از یائسگی پایین است.  فقدان یا پاین بودن سطح AMH در پسر بچه ها ممکن است در اثر اختلال در ژن AMH باشد و معمولا در صورت عدم رد بیضه ها یا اختلال در عمکرد آن ها دیده می شود. فقدان ادروژن ها منجر به ناهنجاری دستگاه تناسلی و اندام های جنسی می شود.  طبیعی بودن سطح AMH و آندروژن ها در پسر بچه هایی که بیضه ی آن ها پایین نیامده، به این معنی است که بیضه ها وجود دارند و فعالیت آن ها هم طبیعی است ولی از نظر فیزیکی در جایگاه طبیعی خود قرار نگرفته اند.  AMH توسط فولیکول در حال رشد در تخمدان با سرعت ثابتی تولید می شود و مقدار آن تحت تاثیر قرص های ضد بارداری یا حاملگی قرار نمی گیرد.


مدت زمان انجام آزمایش

4 روزه