44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کشت خون (Blood Culture)


کد آزمایش

638


نام های مشابه

Blood Culture, bacterial, fungal and/or AFB


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 نتیجه آزمایش کشت خون ممکن است به علت آلوده بودن پوست و در نتیجه آلوده شدن خون در زمان نمونه گیری، به صورت کاذب مثبت شده باشد. در صورتی که نتیجه ی آزمایش کشت خون در دو یا بیش از دو نوبت متوالی مثبت شده و میکروارگانیسم یکسانی نیز در نمونه ها یافت شود، احتمال این که میکروارگانیسم جدا شده از نمونه، همان عامل عفونت و سپسیس باشد، بیش تر خواهد بود.  در صورت که نتیجه ی یکی از آزمایش های کشت خون مثبت و نتیجه ی تست دیگری منفی شود، این احتمال وجود دارد که نتیجه ی مثبت بر اثر آلوده بودن نمونه (contamination) بوده و نتیجه مثبت کاذب بوده است.  منفی شدن نتیجه هردو آزمایش کشت خون، احتمال وجود عفونت خونی میکروبی یا قارچی را کم می کند، اما در صورت ادامه ی علایم مشکوک به سپسیس، انجام بررسی های بیش تر و آزمایشات تکمیلی ضرورت دارد.  منفی کاذب: بعضی از عواملی که باعث می شوندنتیجه آزمایش «کشت خون» با وجود عفونت خونی منفی شود عبارتند از: 1. بعضی از میکروارگانیسم ها در محیط کشت آزمایشگاهی به راحتی رشد نمی کنند و برای رشد آن ها به محیط های کشت اختصاصی نیاز است. 2. ویروس ها: رشد ویروس ها در «محیط های کشت با