44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تست فعالیت پلاکت ها Platelet Funvtion Test


کد آزمایش

1000


نام های مشابه

platelet aggregation studies; PFT; platelet function assay; PFA


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

قطع داروهایی مثل آسپیرین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDS) از قبیل بروفن و بازدارنده های COX-2 توصیه می شود.


تفسیر

 مثبت شدن نتیجه به معنی وجود باکتری GBS در محل نمونه برداری (واژن یا مقعد) است.  منفی شدن نتیجه به مفهوم عدم وجود باکتری در محل نمونه برداری است.  مثبت شدن کشت در زنان باردار بدون علامت، ممکن است به دلیل عفونت ادراری، رحم و سایر عفونت ها با GBS باشد.  اگر نتیجه مثبت باشد، آنتی بیوتیک تزریقی (از طریق سرم) به بیمار تجویز می شود.