44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کشت زخم (culture; Wound)


مورد استفاده

1. استفاده از سوآپ استریل برای برداشت سلول ها یا ترشح از زخم 2. آسپیراسیون نمونه از زخم های عمقی توسط سرنگ و سوزن 3. بیوپسی و نمونه برداری از محل زخم


نام های مشابه

Aerobic wound culture; Anaerobic wound culture


نوع نمونه

1. استفاده از سوآپ استریل برای برداشت سلول ها یا ترشح از زخم 2. آسپیراسیون نمونه از زخم های عمقی توسط سرنگ و سوزن 3. بیوپسی و نمونه برداری از محل زخم


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 مثبت شدن کشت زخم به معنی عفونی بودن آن است و عامل عفونت، باکتری شناسایی شده در محیط کشت می باشد.  اگر بیش از سه نوع باکتری در محیط کشت رشد کند، نتیجه به صورت (رشد باکتری های مختلط) (mixed growth) گزارش می شود که معمولا مخلوطی از باکتری های فلور طبیعی و بیماری زا است.  منفی شدن نتیجه ی کشت ممکن است به مفهوم عدم عفونی بودن زخم باشد، با این که میکروارگانیسم مربوطه در محیط کشت قابل رشد و شناسایی نبوده است.  در کشت زخم های ناشی از سوختگی تعیین میزان رشد باکتری- کمیت آن- حائز اهمیت است. چنانچه رشد باکتری از حد معینی بیش تر باشد، تمیز کردن زخم و برداشتن بافت های مرده ضرورت پیدا می کند، در غیر آن صورت درمان با آنتی بیوتیک به تنهایی قادر به کنترل عفونت نخواهد بود.  در صورت مصرف آنتی بیوتیک و نیز در عفونت های مزمن، نتیجه کشت میکروب تا حدی غیرمعمولی خواهد بود.