44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اس. ام.آ، آنتی بادی علیه عضله صاف (Smooth Muscle Antibody-SMA)


نام های مشابه

SMA; Anti-Smooth Muscle Antibody; ASMA; F-Actin Antibody; ACTA


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

وقتی SMA و ANA مثبت می شوند، هپاتیت اتوایمیون به عنوان بیش ترین احتمال مطرح می شود. گاهش آنتی اکتین (Anti-actin) اولین آزمایشی است که برای تشخیص انجام می شود که در صورت مثبت بودن آن، برای تایید آزمایش SMA انجام می شود. نتیجه ی آزمایش LKM1 همیشه مثبت نمی شود، چنانچه آنتی بادی SMA به دلیل هپاتیت اتوایمیون ایجاد شده باشد، همواره مثبت باقی خواهد ماند ولی در سایر مواردی که SMA مثبت می شود، مانند مونونوکلئوز عفونی، پس از بهبودی سطح SMA کاهش یافته و ممکن است دیگر قابل اندازه گیری نباشد. هپاتیت اتوایمیون ممکن است با نوع دیگری از هپاتیت همراه باشد، و شناخت دقیقی عوامل ایجاد بیماری بای تعیین پروتکل درمان بسیار اهمیت خواهد داشت.