44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Bilirubin


کد آزمایش

33


نام های مشابه

Total bilirubin; TBIL; Neonatal bilirubin; Direct bilirubin; Conjugated bilirubin; Indirect bilirubi


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 افزایش بیلیروبین غیر کونژوگه، یا بیلیروبین تام می تواند به علت آنمی همولیتیک، آنمی داسی شکل، آنمی پرنیشز (pernicious anemia) یا در اثر واکنش به تزریق خون باشد.  افزایش بیلیروبین کونژوگه ممکن است به دلیل انسداد در مجاری صفراوی، التهاب کبد –هپاتیت-، آسیب کبد، سیروز کبدی، واکنش های دارویی یا در اثر مصرف طولانی مدت الکل باشد.  پایین بودن سطح بیلیروبین، معمولا از نظر بالینی حائز اهمیت نیست.  سطح بیلیروبین به طور طبیعی در مردان کمی بالاتر از زنان است.  ورزش شدید می تواند موجب افزایش سطح بیلیروبین شود.  بیلیروبین در حالت طبیعی در ادرار یافت نمی شود، اما بیلیروبین کونژوگه محلول در آب بوده و در صورت افزایش، از طریق ادرار از بدن دفع می شود.  وجود بیلیروبین کونژوگه در ادرا معمولا نشان دهنده ی انسداد مجاری صفراوی، هپاتیت یا دیگر آسیب های کبدی است.