44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تست پوستی سل (Tuberculin Skin Test)


نام های مشابه

Purified Protein Derivative; PPD; Mantoux; Latent tuberculosis infection test AFB Culture; Quantiferon-TB Gold test (QFT-G)


نوع نمونه

نمونه برداری لازم نیست.


راهنمای جمع آوری نمونه

فقط مقدار کمی از محلول پی.پی.دی(PPD: Purified protein derivative) در قسمت داخلی بازو در زیر اپیدرم پوست تزریق می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

 در صورت مثبت شدن نتیجه آزمایش، یک برجستگی سفت قرمز در پوست ایجاد می شود که قطر آن باید به دقت اندازه گیری شود. در کودکان، سالخوردگان و افرادی که سیستم ایمنی آن ها مختل شده باشد ممکن است واکنش تاخیر همراه بوده یا قطره ندول ایجاد شده کوچک تر باشد یا حتی واکنشی رخ نداده و آزمایشمنفی شود.  منفی شدن آزمایش می تواند به دلیل عدم آلودگی باسیل سل، یا به علت ضعف سیستم ایمنی بوده و نتیجه «منفی کاذب» به دست آمده باشد. اولین بار پس از آلوده شدن به باسیل سل، حدود 6هفته طول می کشد تا آزمایش پوستی مثبت شود، بنابراین با انجام آزمایش پیش از آنکه بدن نسبت به این باکتری واکنش نشان داده باشد، نتیجه منفی کاذب به دست خواهد آمد.  برای اثبات و تایید منفی بودن آزمایش، می توان تست پوستی را تکرار کرد، یا آزمایش دیگری به نام «کوانتی فرون» که تست «تست طلایی سل» (TB Gold test) به حساب می آید، انجام شود.  مثبت شدن تست پوستی سل ممکن است صرفا کاذب بوده یا به علت واکسینه شدن با BCG باشد.  واکسن BCG در مناطقی که سل در آن جا نسبتا شایع است، به طور معمول استفاده می شود.  در صورت مثبت بودن تست پوستی سل، این واکنش معمولا مثبت باقی مانده و هر بار که شخص آزمایش شود، باز هم واکنش نشان خواهند داد. در صورتی که تست پوستی سل یک بار مثبت شود، دیگر نیازی به تکرار آن در آینده نیست. نتیجه منفی کاذب: تست پوستی سل در شرایط زیر به طور کاذب منفی می شود:  عفونت ویروسی  واکسیناسیون اخیر با ویروس زنده (واکسن سرخک، آبله مرغان، آنفولانزا)  عفونت میکروبی (غیر از سل)  درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی (استروئیدها)  سل پیش رونده شدید  انجام آزمایش زودتر از آنکه بدن نسبت به باکتری واکنش داده باشد.  کوآنتی فرون (QFT-G: TB Gold test): نوعی آزمایش خون است که مورد تایید FDA قرار گرفته و در سل نهفته و سل فعال مثبت می شود. انجام آزمایش قبلی با کوآنتی فرون، تست پوستی سل و دریافت واکسن ب. س. ژ (BCG) در نتیجه آن تاثیر نمی گذارد. نمونه خون باید ظرف کم تر از 16 ساعت مورد آزمایش قرار گیرد، و نتیجه آزمایش به سرعت قابل دستیابی است.  کاربرد این آزمایش در کودکان، سالخوردگان و افرادی که سیستم ایمنی آن ها مختل شده و همچنین کسانی که اخیرا به باسیل سل آلوده شده اند، هنوز باید بیش تر مورد بررسی قرار گیرد.