44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

DHEA/DHEA-S


نام روش اندازه گیری

Electrochemiluminescence


نام های مشابه

دي اچ اي آ


نوع نمونه

Serum/Plasma(Citrate,EDTA,Li-H,Na-H,NH4-H,K-Oxalate,Na-F)


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2d