44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Pannel Reactivity


نام روش اندازه گیری

SEROLOGY


نام های مشابه

پانل ريكتيو Ab جهت پيوند


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد