44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ام. تی. اچ. اف. آر. MTHFR


کد آزمایش

1240


نام های مشابه

MTHFR DNA testing, Methylenetetrahydrofolate Reductase Mutations, C677T & A1298C


نوع نمونه

1. ادرار راندوم 2. ادرار 24 ساعته 3. ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین


تفسیر

 افزایش متوسط میکروآلبومین در ادرار: نشان دهنده ی مراحل ابتدایی بیماری کلیوی می باشد.  افزایش شدید میکروآلبومین در ادرار: نشان دهنده ی آسیب شدید کلیوی است.  سطح نرمال میکروآلبومین ادرار: نشان دهنده ی فعالیت طبیعی کلیه ها است.