44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Protein - Total (A/G)


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

پروتئين توتال + (A/G)


نوع نمونه

Serum/Plasma(Heparin,EDTA)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1M