44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

رنگ آمیزی وکشت باسیل سل AFB Smear & Culture


نام های مشابه

TB culture and sensitivity; Mycobacterial smear and culture


نوع نمونه

خلط


تفسیر

یافتن باسیل اسید فست درلام تهیه شده ازنمونه ی مشکوک میتواند به تشخیص سریع بیماری بسیار کمک کند . تکثیراین باکتری درمحیط کشت آزمایشگاهی بسیارکند صورت میگیرد وبرای نتیجه گیری حداقل 8-6هفته وقت لازم است . معمولا چندین مرتبه نمونه برداری درزمان های مختلف برای بررسی و تجسس باسیل اسید فست لازم است زیرا تعداد باسیل درروزها ونمونه های مختلف متفاوت است . دیدن باسیل اسید فست درهریک ازنمونه ها می تواند به معنی عفونت با میکروب سل باشد. ازآن جاکه توبرکلوز شایع ترین نوع در گروه مایکوباکتریوم ها است ، دیدن باسیل اسیدفست درنمونه به معنی عفونت با مایکو باکتریوم هااست توبرکلوز تلقی می شود . امابایدهمزمان ، کشت نمونه و نیز سایر آزمایش های لازم جهت افتراق آن از سایر سایرانواع مایکوباکتریوم ها انجام شود . آزمایش هایی که لازم است برای تایید تشخیص انجام شوند عبارتند از : کشت وآزمایش های مولکولی برای تشخیص ژنوم باسیل مایکوباکتریوم توبرکلوز(M . TB ) . آزمایش های مولکولی روش های بسیارسریع بوده وازحساسیت وویژگی بسیاربالایی برخوردارند. مرکزکنترل وپیشگیری از بیماری ها درآمریکا (CDC ) توصیه می کند که از بیماران مش