44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Aldosterone


کد آزمایش

1862


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

Aldosterone


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

-20


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m