44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پی. اس. آ PSA


کد آزمایش

539


نام روش اندازه گیری

Elisa&ELFA


نام های مشابه

Total PSA; Free PSA; Complexed PSA; Prostate Specific Antigen


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

2روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

پرهیز از مقاربت برای 24 ساعت. نمونه گیری باید قبل از معاینه داخلی (DRE) انجام شود. نمونه گیری باید قبل از گرفتن بیوپسی از پروستات یا چند هفته بعد از آن انجام شود.


تفسیر

 عموما محدوده مرجع برای PSA تام، کم تر از 4 نانوگرم در میلی لیتر در نظر گرفته می شود.  اگر PSA تام بیش از 10 نانوگرم در میلی لیتر باشد، احتمال وجود سرطان بیش تر است.  PSA بین 10-4 هم در سرطان پروستات دیده می شود و هم در التهاب و هیپرپلازی پروستات (BPH). این محدوده به عنوان «منطقه خاکستری» در نظر گرفته می شود؛ و در این شرایط سنجش PSA آزاد به تشخیص افتراقی کمک می کند. هرچه درصد PSA آزاد بیش تر باشد، احتمال وجود سرطان کم تر می شود؛ و نسبت PSA تام در تصمیم گیری برای نمونه برداری از پروستات اهمیت دارد. در ارزیابی PSA تام به چند نکته باید توجه داشت: سرعت افزایش PSA: اگر PSA ظرف مدت محدودی مثلا 3-2 سال افزایش یابد، احتمال وجود ضایعه سرطانی بیش تر خواهد بود. مدت زمان دوبل شدن میزان PSA: نشان دهنده ی سرعت افزایش سطح PSA است. غلظت PSA: مقایسه ی مقدار PSA و حجم یا سایز غده پروستات. زیرا با بزرگ شدن پروستات، PSA بیش تری تولید می شود. با در نظر گرفتن این نسبت، میزان افزایش PSA به نسبت افزایش سن، بهتر است محدوده ی مرجع PSA برای سنین مختلف تعریف شود. با درمان سرطان پروستات سطح PSA به طور قابل تو


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه