44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنتی ژ پی 24 p24Antigen


کد آزمایش

455


نام روش اندازه گیری

ELFA


نام های مشابه

P24 capsid or core antigen; p24 antigen capture


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

• نتیجه مثبت تست P24: به معنی آلودگی با ویروس HIV است. • نتیجه منفی تست P24: دو حالت امکان دارد. 1.عدم آلودگی با ویروس HIV 2. پایین بودن تیتر P24 (نتیجه منفی کاذب) • درصورتی که احتمال آلودگی وجود دارد، می توان از تست آنتی بادی HIV استفاده کرد.


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه