44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تجزیه ادرار Urinanalysis


نام های مشابه

Urin test; Urin analysis; UA


نوع نمونه

50-30 میلی لیتر ادرار تازه


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. نمونه ادرار اول صبح جهت تشخیص مناسب تر است.


تفسیر

وجود گلوکز