44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تریپسینوژن Trypsinogen


کد آزمایش

3189


نام های مشابه

Trypsin-like immunoreactivity; Serum trypsinogen; IRT


نوع نمونه

خون سیاهرگی . خون از پاشنه ی پای نوزاد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

تست تریپسینوژن یک آزمون تشخیصی نیست. بیماری های دیگری به جز فیبروز کیستیک و نارسایی پانکراس نیز ممکن است باعث مثبت شدن نتیجه ی تست IRT شوند؛ ضمن اینکه نتیجه «مثبت کاذب» نیز در این تست مشاهده می شود. درصورت بالا بودن سطح تریپسینوژن، باید آزمایشات دیگری برای تایید تشخیص انجام شوند. در تشخیص بیماری فیبروز کیستیک، مثبت شدن نتیجه ی این تست باید با آزمایش ژنتیک و بررسی جهش در ژن CF یا تست کلیرد عرق تایید شود. افزایش سطح IRT در نوزاد: می تواند نشان دهنده ی ابتلا ی نوزاد به فیبروز کیستیک باشد. افزایش سطح IRT می تواند به دلیل بیماری هایی مانند: پانکراتیت، سرطان لوزالمعده یا اختلال در تولید آنزیم توسط لوزالمعده باشد. افزایش سطح IRT ممکن است یک نتیجه ی «مثبت کاذب» باشد. بنابراین در صورت افزایش سطح تریپسینوژن، تست IRT باید با آزمایشات دیگری تایید شود. درصورت منف شدن نتیجه ی آزمون IRT در نوزادی با علایم مشکوک به بیماری فیبروز کیستیک، باید برای تایید یا رد تشخیص آزمایش های دیگری مانند تست کلرید عرق یا آزمایش ژنتیک برای بررسی موتاسیون در ژن CF انجام شود. تست IRT تنها برای تشخیص CF یا نارسایی لوزالمعده کاربرد دارد. این تست نمی تواند برای تشخیص ناقلین هتروزیگوت موتاسیون ژن CF استفاده شود.