44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

B.U.N


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

BUN


نوع نمونه

بيوشيمي


حجم نمونه

BCH


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

Turbidometry