44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تعیین نوع اچ ال آ تایپینگ HLA Typing


کد آزمایش

1243


نام های مشابه

Histocompatibility testing; Tissue typing; Human Leukosyte Antigen; HLA oligotyping; HLA sequence-ba


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام دفترینه یا هپارینه)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.