44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تشخیص آنتی بادی علیه گلبول های قرمز خون red Blood Cell Antibody


نام های مشابه

Alloantibody ldentification; Antibody ID, RBC; Ab ID


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم و خون تام)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.