44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Fasting Blood Sugar


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

گلوكز خون يا ادرار


نوع نمونه

Serum /Plasma (EDTA,Heparin)/UR/24hU


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'4-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

8-12ساعت ناشتا ماندن


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d