44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Uric acid. (S,U)


نام های مشابه

اسيد اوريك ادرار


نوع نمونه

RU


حجم نمونه

1


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND