44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Vit-D2 (1-25-Di-OH)


نام های مشابه

ويتامين د (1و 25 دي هيدروكسي)


نوع نمونه

Serum/Plasma (E,Li-H)


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

Fasting


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

48hour