44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Adenosin Deaminase


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

ADA


نوع نمونه

F/Serum/Plasma(H,E)


حجم نمونه

1


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1week