44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Fe - Iron


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

آهن


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

سرم گیری ظرف 2h (از3روز قبل قرص اهن مصرف نشود)


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d