44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کاربامازپین (Carbamazepine)


کد آزمایش

853


نام های مشابه

Tegretol, Carbatrol


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسما)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 سطح درمانی کاربامازپین: محدوده درمانی دارو در آزمایشگاه های مختلف بر حسب روش مورد استفاده برای اندازه گیری سطح دارو متفاوت است.  سطح بالاتر از 15 میکروگرم در میلی لیتر بالقوه سمی در نظر گرفته می شود.  اغلب بیماران در محدوده درمانی به درمان پاسخ می دهند و به ندرت عوارض جانبی شدید بروز می کند.  در بعضی از بیماران ممکن است در سطوح بالای محدوده ی درمانی، عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو ظاهر شود.  در بعضی از بیماران ممکن است در سطوح پایین محدوده ی درمانی بوده و علایم عود بیماری ظاهر شود.  در صورتی که سطح کاربامازپین خون پایین تر از حد محدوده ی درمانی باشد، می توان نتیجه گیری کرد که مقدار مصرف دارو مناسب است. به خصوص اگر عوارض جانبی مهمی نیز در اثر مصرف دارو بروز نکند.  در صورتی که سطح کاربامازپین خون پایین تر از حد پایین محدوده ی درمانی باشد می توان نتیجه گیری کرد که مقدار مصرف دارو کافی نیست.  اگر سطح کاربامازپین خون بالاتر از حد اکثر محدوده ی درمانی باشد و عوارض جانبی دارو نیز بروز نماید، نتیجه گیری می شود که مقدار مصرف دارو بیش از مقدار لازم است. بیمار نباید تحت هیچ شرایطی بدون مش