44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پروتئین تام سرم و نسبت آلبومین به گلوبولین Total Protein; TP; Albumin; Globulin ratio


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


تفسیر

نتیجه آزمایش، اطلاعات کلی در مورد وضعیت سلامت عمومی بدن، تغذیه و نیز بیماری های کبد و کلیه در اختیار ما می گذارد. اگر نتیجه آزمایش غیرطبیعی باشد، باید برای تشخیص دقیق بیماری آزمایش های تکمیلی انجام شود. علل عمده کاهش پروتئین: سوء تغذیه، سوء هاضمه، سوء جذب، بیماری کبد و کلیه علل عمده افزایش پروتئین: افزایش تولید ایمونوگلوبولین ها علل عمده کاهش نسبت A/G: افزایش ایمونوگلوبولین ها (در بیماری های اتوایمیون، بیماریمولتیپل میلوم)، کاهش آلبومین (کاهش تولید در سیروز کبد، افزایش دفع آلبومین از بدن در اثر اختلالات کلیوی مانند سندرم نفروتیک) علل عمده افزایش نسبت A/G: کاهش تولید ایمونوگلوبولین ها (اختلالات ژنتیکی، لوسمی ها) برای ارزیابی و نتیجه گیری صحیح باید از آزمایش های تکمیلی مانند سنجش میزان آنزیم های کبدی و الکتروفورز پروتئین های سرم انجام شود. عوامل مداخله کننده در آزمایش • تاخیر در خون گیری و بسته بودن طولانی تورنیکت موجب افزایش پروتئین در نمونه می شود. • برخی دارو ها مانند قرص های ضدبارداری و استروژن موجب کاهش پروتئین خون می گردد. • افزایش مصرف پروتئین موجب افزایش سططح پروتئین در نمونه آزم