44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Eosinophil - Total


نام روش اندازه گیری

CELL COUNTER


نام های مشابه

ائوزينوفيل خون در ميلي متر مكعب


نوع نمونه

Whole Blood(EDTA) 


حجم نمونه

2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

72h