44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آلفا1-آنتی تریپسین(Alpha antitrypsin)


نام روش اندازه گیری

Enzymatic


نام های مشابه

Alpha1-antitrypsin; A1AT; AAT


نوع نمونه

سرم، پلاسما(هپارین)


حجم نمونه

cc ./5


نگهداری نمونه

5روز درc˚8-2 و 1 ماه در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

برای بررسی بیماران این آزمایش ها انجام می شود: 1.اندازه گیری میزان A1ATدرمبتلایان معمولاکاهش میابد. 2.الکتروفورزپروتئین:کاهش آلفا1-گلوبولین رانشان می دهد. 3.آزمایش ژنتیک:تعیین نوع موتاسیون دربیماروافرادخانواده .معمولافقط برای شنلاسایی موتاسیون های شایع (Z,S,M) آزمایش انجام می شود. پس ازشناسایی ژن معیوب ،افراد ناقل نیزبررسی می شوندتا احتمال بروزآمفیزم وآسیب کبدی ونیزاحتمال وراثت ژن معیوب درفرزندان آن ها ارزیابی شود.


مدت زمان انجام آزمایش

4 روزه