44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

amniotic fluid analysis (مایع آمنیون)


نام های مشابه

Amniocentesis; amniotic fluid analysis; fetal lung maturity test


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

سونوگرافیست یا پزشک معالج دستورالعمل لازم را به بیمار می¬دهد.