44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

C-peptide


کد آزمایش

514


نام روش اندازه گیری

CLIA


نام های مشابه

Insulin C-peptide; Connecting peptide insulin; Proinsulin C-peptide;


نوع نمونه

خون سیاهرگی، ادرار 24 ساعته


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

نمونه سریعا جداشود وتا قبل از انالیز در c˚20- نگهداری شود.


حمل و نقل نمونه

ارسال در c˚20-


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

افزای سطح سی پپتید: نشان دهنده ی افزایش تولید انسولین در بدن، به دلایل زیر است: • واکنش به اندازه قند خون • مقاومت به انسولین (insulin resistance) • انسولینوم (تومور های مترشحه ی انسولین) • هیپوکالمی –کاهش سطح پتاسیم خون- • بارداری • سندرم کوشینگ • نارسایی کلیوی  کاهش سطح سی پپتید: نشان دهنده ی کاهش تولید انسولین در بدن، به دلایل زیر است


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه