44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هورمون رشد Growth Hormone


کد آزمایش

506


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

GH; Human Groth Hormone; HGH; Somatotropin


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم) معمولا چندین نمونه به طور متناوب، با یک نمونه ی واحد در حالت ناشتا واستراحت یا پس


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

4ساعت در c˚25 ،1سال در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال تا 2 ساعت در c˚20- ویا فریز شده


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا بودن پیش از انجام آزمایش لازم است


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه