44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

بی. یو. ان_ نیتروژن اوره خون (BUN-Blood Urea Nitrogen)


کد آزمایش

22


نام های مشابه

Urea nitrogen; Urea


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.