44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

G6PD


نام روش اندازه گیری

FLOUORESCENT


نام های مشابه

چي 6 پي دي


نوع نمونه

Whole Blood(EDTA)


حجم نمونه

1-2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m