44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Kala Azar


کد آزمایش

228


نام روش اندازه گیری

Immunoflurescence


نام های مشابه

کالاآزار آنتي بادي


نوع نمونه

Serum 


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

-20


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m