44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

FDP=Fibrin Degrad. Product


نام روش اندازه گیری

Agglutination


نام های مشابه

اف دی پی = مواد حاصل از تخريب فيبرين


نوع نمونه

Plasma(Serum Citrate)


حجم نمونه

1.8


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

SC-1:9


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m