44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کومبس مستقیم Coomb's Rest – Direct


مورد استفاده

خون سیاهرگی (خون تام)


نام های مشابه

DAT; Direct Coomb's test; Direct Anti – human Globulin Test


تفسیر

تفسیر نتیجه آزمایش:  مثبت بودن نتیجه تست کومبس مستقیم نشان دهنده ی آنتی بادی در سطح گلبول های قرمز خون است. شدت واکنش با میزان آنتی بادی های موجود در سطح گلبول های قرمز رابطه ی مستقیم دارد. هرچه واکنش کومبس مستقیم (DAT) شدیدتر باشد، بدین معنی است که آنتی بادی بیشتری در سطح گلبول های قرمز وجود دارند.  تست کومبس مستقیم (DAT) وجود آنتی بادی ها را شناسایی می کند اما علت ایجاد واکنش را مشخص نمی کند. گرفتن شرح حال بیمار و انجام معاینه بالینی برای تشخیص علت واکنش کومبس مستقیم (DAT) ضرورت دارد. واکنش می تواند در اثر دریافت خون، واکنش اتوایمیون، عفونت، مصرف دارو، یا ناسازگاری گروه های خونی ایجاد شده باشد.  تست کومبس مستقیم در درصد کمی از افراد سالم (بدون وجود آنمی همولیتیک) مثبت می شود.  در صورت وجود علایم مشکوک به بیماری های همولیتیک و منفی بودن نتیجه تست کومبس مستقیم، می توان نتیجه گرفت که باید علت دیگری به غیر از واکنش همولیتیک وجود داشته باشد.  اگر کومبس مستقیم (DAT) به علت دریافت خون، عفونت، یا مصرف دارو مثبت شده باشد، معمولا برای 48 ساعت تا 3 ماه مثبت باقی خواهد ماند.  اگر نتیجه ی ت