44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

شمارش رتیکولوسیت ها Reticulocyte Count


نام های مشابه

Retic count; Reticulocyte Index; Corrected Reticulocyte


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام با ضد انعقاد)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 در افراد سالم درصد رتیکولوسیت ها نسبتا ثابت و پایدار می باشد.  کاهش تعداد گلبول های قرمز و هماتوکریت: در این حالت معمولا درصد رتیکولوسیت ها در مقایسه با «تعداد کل گلبول های قرمز» افزایش نشان می دهد. به منظور سنجش دقیق تر میزان فعالیت مغز استخوان، معمولا درصد محاسبه شده ی رتیکولوسیت ها با محاسبه «اندکس رتیکولیست» یا «شمارش تصحیح شده ی رتیکولوسیت» اصلاح می شود. در این محاسبه، مقدار هماتوکریت بیمار با میزان هماتوکریت طبیعی مقایسه می شود.  شمارش رتیکولوسیت ها در برخی روش های اتوماتیک به صورت فراکسیون رتیکولوسیت های نارس (immature reticulocyte fraction)-IRF و میانگین حجم رتیکولوسیت ها-(mean reticulocyte volume)-MRV گزارش می شود.  شمارش رتیکولوسیت ها نشانگر میزان فعالیت اخیر مغز استخوان است. در صورت پاسخ مناسب مغز استخوان به نیاز بدن برای افزایش تعداد گلبول های قرمز، مغز استخوان گلبول ها را یه صورت نارس در خون آزاد می کند که این منجر به افزایش تعداد رتیکولوسیت ها در خون خواهد شد. علل عمده افزایش رتیکولوسیت ها عبارتند از: خون ریزی حاد: در صورت از دست دادن خون، تعداد رتیکولوسیت ها چند روز