44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هرتو Her-2/neu


کد آزمایش

1276


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

Her-2/neu; C-erbB-2; HER-2, Human epidermal groth factor receptor


نوع نمونه

نمونه بافت سینه (به طریق بیوپسی یا برداشتن تومور طی عمل جراحی، لامپکتومی یا ماستکتومی) و در مواردی ن


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 مثبت شدن نتیجه تست Her-2/neu به روش IHC نشان دهنده ی وجود بیش از حد طبیعی ژن هرتو (Her-2/neu gene) و تولید بیش از حد پروتئین هرتو (Her-2/neu protein) است.  مثبت شدن نتایج هر یک از دو آزمون IHC یا FISH: نشان دهنده ی وجود سرطان مهاجم، عدم پاسخ یا پاسخ ضعیف به هورمون درمانی و مقاوم بودن سرطان به شیمی درمانی است. این دسته از بیماران ممکن است کاندید مناسبی برای درمان با پروتکل ویژه ی سرطان های Her-2/neu مثبت با هرسپتین (tratuzumab, Herceptin) باشند. هرسپتین دارویی است که پروتئین Her-2/neu را هدف می گیرد.  در صورت منفی شدن نتیجه ی آزمون IHC و مثبت شدن نتیجه ی تست FISH، درمان با هرسپتین هنوز هم ممکن است اثربخش واقع شود، اما در صورت منفی شدن نتایج هردو آزمون IHC و FISH، درمان با هرپستین توصیه نمی شود.  اگر سرطان سینه از نوع Her-2/neu مثبت باشد و سطح Her-2/neu در سرم نیز در ابتدای تشخیص بیماری بالا باشد، آنگاه می توان از تغییرات ایجاد شده در سطح سرمی آن جهت مانیتور کردن روند پیشرفت بیماری و همچنین نظارت بر میزان اثر بخشی درمان با هرپستین استفاده کرد.  اگر در سرطان سینه ی Her-2/neu مثبت، س