44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

S-Protein


نام های مشابه

پروتئين S


نوع نمونه

Plasma(SerumCitrate)


حجم نمونه

Whole Blood(1.8+ 0.2 SC)


نگهداری نمونه

-20


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1:9sc


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m