44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

U-Normethanephrine


نام های مشابه

متانفرين و نورومتانفرين و اپي نفرين ادرار


نوع نمونه

24h-U


حجم نمونه

1


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

10cc+AA