44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ASO Titer


نام های مشابه

ALSO


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 ASO یک تا چهار هفته پس از ابتلا به عفونت با استرپتوکوک آ تولید می شود، سطح آن برای 6-4 هفته افزایش می یابد و سپس رو به کاهش می رود، اما گاهی ممکن است تا چند ماه بالا باقی بماند.  وجود ASO در خون یا افزایش آن نشان دهنده ی عفونت اخیر با استرپتوکوک می باشد و کاهش آن در خون نشان دهنده ی بهبودی است. تیتر ASO ریسک بروز عوارض ثانویه ناشی از عفونت را پیش بینی نمی کند، اما چنانچه علایم تب روماتیسمی یا گلومرونفریت وجود داشته باشند، بالا بودن میزان ASO با تایید تشخیص کمک می کند  برای تشخیص گلودرد استرپتوکوکی، کشت گلو و آزمایش های سریع استرپتوکوکی مناسب است. از آنجا که ASO حداقل تا یک هفته پس از آغاز عفونت در خون، قابل شناسایی و اندازه گیری نمی باشد، بنابر این برای تشخیص عفونت حاد کاربرد ندارد.  چنانچه ASO منفی یا سطح آن پایین باشد، احتمال عفونت با استرپتوکوک بعید به نظر می رسد، به خصوص اگر که آزمایش دو هفته بعد مجددا تکرار شده و سطح ASO افزایش نیافته باشد و آنتی بادی علیه دی.ان.آز.بی. (DNase B) نیز منفی باشد.  ASO در درصد کمی از بیماران مبتلا به عفونت استرپتوکوکی که حتی عوارض ثانویه عفونت