44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

HBc - Ab - IgM


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

اچ بي سي- IgM


نوع نمونه

 Serum/Plasma(C,H,E)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d