44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Glucose - 2 h PP


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

2hPP-Glucose


نوع نمونه

Serum/Plasma(EDTA,Heparin)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

اضافه کردن NaF/KF به نمونه (20-25)


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1d