44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Reticulocyte


کد آزمایش

332


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نام های مشابه

Retic.


نوع نمونه

Whole Blood(E)


حجم نمونه

2-Jan


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

12h