44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آهن Serum Iron


کد آزمایش

49


نام های مشابه

Iron; Serum


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا بودن به مدت 12 ساعت پیش از انجام خون گیری ضروری است، مصرف آب در این مدت بلامانع است.